Vedtekter

VEDTEKTER ALSTAHAUG NÆRINGSFORENING

(Enstemmig vedtatt ordinært i årsmøte 2012, og senere er § 4 revidert og vedtatt i ekstraord årsmøte 28.1. 2019)

§ 1 – Formål

Foreningens navn er Alstahaug Næringsforening.

Foreningen ble stiftet i 1920, som Sandnessjøen Handelsstandsforening.

Foreningens formål er:

Å bidra til næringslivets positive utvikling i Alstahaug.
Å markedsføre næringslivets aktivitet i Alstahaug på en positiv måte.
Å være et felles talerør og høringsorgan for næringslivet i Alstahaug.
Å drive aktiv erfaringsutveksling og informasjonsarbeid blant og for foreningens medlemmer.
Å skape forståelse for, og oppmerksomhet om, næringslivets betydning for den generelle samfunnsutvikling – og for Alstahaug spesielt.
Å bli et aktivt samarbeidsforum for næringslivets aktører i kommunen.

§ 2 – Medlemmer

Som medlem i foreningen kan opptas næringsvirksomheter i kommunen som gir sin tilslutning til foreningens formålsparagraf. I tillegg kan organisasjoner med tilknytning til næringslivet opptas som medlem.

§ 3 – Finansiering av driften

Medlemmene svarer en årlig medlemskontingent og en serviceavgift til foreningen.

Kontingent og serviceavgift vedtas av årsmøtet.

§ 4 – Styret

Styret består av 5 - 7 medlemmer og 3 varamedlemmer, og velges av generalforsamlingen.

Leder velges for 1 – ett – år, nestleder og øvrige styremedlemmer velges for 2 – to – år og 3 varamedlemmer velges for 1 – ett –år. Første året velges halvparten av styremedlemmene for ett år. For øvrig konstituerer styret seg selv.

I sine valg av tillitsmenn skal årsmøtet sørge for en best mulig bransjemessig spredning, relatert til foreningens medlemssammensetning.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styremedlemmene, hvorav en er styrelederen, er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styrets varamedlemmer innkalles ved behov, og får tilsendt alle dokumenter/styreprotokoller.

Styret kan, dersom det finner det formålstjenlig, oppnevne et arbeidsutvalg på 3 personer, bestående av daglig leder, styrets leder og styrets nestleder. Arbeidsutvalget skal ivareta saker/oppgaver av mer rutinemessig karakter. Styret skal, i påfølgende styremøtet, orienteres om saker som er behandlet i arbeidsutvalget.

Daglig leder forbereder styremøtene og møtene i arbeidsutvalget i samarbeid med styreleder. Daglig leder presenterer sakene, legge frem forslag til vedtak for styret, være styrets sekretær og sørge for at styrets vedtak iverksettes.

Foreningens signatur og tegning gjøres av styreleder og ett styremedlem i fellesskap eller av to styremedlemmer i fellesskap.

§ 5 – Rådgivende utvalg, Bransjegrupper m.v.

For å fremme foreningens mål kan styret etablere utvalg eller grupper innenfor mer avgrensede bransje- eller fagområder. Gruppene kan være av mer permanent karakter (for eksempel bransjegrupper) eller ha mer avgrenset funksjonsperiode rettet mot prosjekt og/eller utredninger.

Utvalgene og bransjegruppene får sine mandat og økonomiske rammer fra styret, og har en rådgivende rolle i forhold til styret. Permanente utvalg kan også finansiere deler av sin aktivitet ved eksterne finansieringskilder.

For bransjegruppene velges en arbeidsgruppe, hvor også daglig leder inngår. Daglig leder tiltrer også utvalgene som oppnevnes.

Det er en intensjon at det gjennom egenfinansiering i bransjegruppene kan bygges opp egne relevante fond.

Det er også en intensjon at arbeidsutvalg kan disponere innenfor av styret gitte mandat, godkjente handlingsplaner og budsjett.

Tidligere Sandnessjøen Handelsstandsforenings markeds- og handelsrelaterte aktiviteter for å utvikle Sandnessjøen til et attraktivt regionsenter, skal videreføres i en egen bransjegruppe.

Styret informerer hvert år, på årsmøtet, om virksomheten knyttet til utvalg og bransjegrupper.

§ 6 – Styrets oppgaver

Styret skal føre kontroll med den daglige driften av foreningen, og tilstrebe best mulig oppfyllelse av foreningens målsettinger, handlingsplaner og budsjett. Styret beslutter eventuelle ansettelser i foreningen, og har ansvaret for ansettelse/oppsigelse av foreningens daglige leder.

Styret plikter å føre protokoll fra sine møter. Styremøter avholdes så ofte styret finner det nødvendig for å ivareta sine plikter. Dog skal det minst være 4 styremøter hvert år.

§ 7 – Medlemsmøter

Medlemsmøter skal avholdes så ofte styret finner det nødvendig, eller når det skriftlig forlanges av minst 5 medlemmer. I medlemsmøtene skal styret søke å orientere om styrets arbeid, arrangere foredrag av felles interesse og ta opp aktuelle tema som fremmer foreningens utvikling.

§ 8 – Årsmøte

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mai hvert år. Medlemmene varsles skriftlig tre uker før årsmøtet finner sted. Saker som medlemmene ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende to uker, fjorten dager, før årsmøtet. Sakene som skal behandles på årsmøtet sendes medlemmene senest 10 dager før møtet finner sted.

På årsmøtet skal følgende saker behandles;

Valg av møteleder.
Valg av referent.
Godkjenning av innkalling.
Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen, sammen med møteleder.
Styrets årsberetning.
Revidert regnskap for foreningen.
Fastsette kontingent og serviceavgift for inneværende år.
Innkomne saker.
Valg

a) Styrets leder.

b) Styrets nestleder.

c) Øvrige styremedlemmer.

d) Varamedlemmer.

e) Revisor.

f) Valgkomité.

På årsmøtet har hvert medlem en stemme.

§ 9 – Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte sammenkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 10 av medlemmene fremsetter skiftlig forslag om dette til styret.

Det ekstraordinære årsmøtet sammenkalles med minimum 10 dagers varsel, og kan kun behandle de sakene som har foranlediget innkallingen.

§ 10 – Utmeldelser og eksklusjon

Utmeldelse må skje skriftlig til styret innen 31. oktober, og trer i kraft fra førstkommende årsskifte.

Hvis et medlem kreves ekskludert fra foreningen, skal dette begrunnes skriftlig i henvendelse til styret. Avsender skal oppgi navn. Styret kan også på egen hånd reise sak om eksklusjon.

Finner styret, etter å ha innhentet uttalelse fra det aktuelle medlemmet, at kravet om eksklusjon er begrunnet – har styret rett til å fatte vedtak om eksklusjon. Vedtaket skal begrunnes skriftlig, og gjelder frem til neste årsmøte. Endelig vedtak om suspensjon fattes av årsmøtet.

§ 11 – Endring av vedtekter

Forslag om vektektsendring kan behandles i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringsforslag må skriftlig oversendes styret innen 31.12. Styret kan også fremme forslag om vektektsendringer. Endringsforslagene skal sendes medlemmene minimum 10 dager før årsmøtet. Et endringsforslag må vedtas med mist 2/3 av stemmene på årsmøtet.

§ 12 – Oppløsning eller fusjon

Forslag om oppløsning kan fremsettes av styret eller minst 25 % av foreningens medlemmer. Et slikt forslag skal være skriftlig og begrunnet – og sendes foreningens medlemmer minst en måned før det ordinære årsmøtet som skal behandle saken. Endelig avgjørelse om oppløsning skal treffes på et etterfølgende, ekstraordinært årsmøte, som innkalles med minst 1 måneds varsel. For gyldig vedtak kreves minst 2/3 av de avgitte stemmene i hvert av de to årsmøtene.

Forslag om fusjon med en annen næringsorganisasjon behandles etter samme bestemmelser som for oppløsning.

Overtakelse av andre organisasjoner, med tilsvarende formål som definert i vedtektene for Alstahaug Næringsforening – og som ikke krever vedtektsendringer, kan gjennomføres ved styrebeslutning.

§ 13 – Foreningens midler ved oppløsning

Hvis det ved oppløsningen av foreningen foreligger formue, skal årsmøtet treffe beslutning om anvendelsen av denne. Formuen skal søkes anvendt til aktiviteter som samsvarer med foreningens formål og skal i størst mulig grad tilbakeføres til de miljø eller formål som tilførte verdiene.

Sandnessjøen, 28. januar 2019